1. Amaç ve Kapsam

2. Politika Esasları

3. Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunmasına İlişkin Olarak Tarafından Benimsenen İlkeler

4. Kişisel Veri Sahiplerinin Aydınlatılması

5. Kişisel Veri Sahiplerinin Taleplerinin Sonuçlandırılması

6. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Ve Gizliliğinin Sağlanması

7. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesinden Sorumlu Birimin Tespiti

8. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Veri İşleme Faaliyetine Konu Olan Kişisel Veri Grupları

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ AÇIKLAMA  
Kimlik Bilgisi Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu kişisel verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler.  
İletişim Bilgisi İletişim bilgileri; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası gibi kişisel veriler.  
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b.  
İşlem Güvenliği Bilgisi Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş.’nin ticari faaliyetlerini yürütürken gerek veri sahibinin gerekse de Şirket’in teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması için işlenen kişisel veriler.  
Risk Yönetimi Bilgisi Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kurulına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenilen kişisel veriler.  
Finansal Bilgi Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. ile veri sahibi arasındaki hukuki ilişki kapsamında yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi kişisel veriler.  
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş.’nin hukuki alacak ve haklarının tespiti, tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülüklerin ve Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler.  
Denetim ve Teftiş Bilgisi Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş.’nin kanuni yükümlülükleri ve Şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler.  
Özel Nitelikli Kişisel Veri KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örneğin; kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler, din ve üye olunan dernek bilgisi gibi)  
Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş.’e yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.  
İtibar Yönetimi Bilgisi Kişiyle ilişkilendirilen ve Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş.’nin ticari itibarını korumak maksatlı toplanan kişisel veriler (örneğin; Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. ile ilgili yapılan paylaşımlar)  
VERİ AKTARIMI YAPILABİLECEK KİŞİLER TANIMI VERİ AKTARIM AMACI
İş Ortağı Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş.’nin, ticari faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak
Tedarikçi Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş.’nin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında, Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş.’nin emir ve talimatlarına uygun ve sözleşme temelli olarak Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş.’e hizmet sunan taraflar Şirket’in tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirket’in ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirket’e sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak
İştirakler Şirket’in hissedarı olduğu şirketler Şirket’in iştiraklerinin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak
Coca-Cola Global Şirketleri Coca-Cola Global ağını oluşturan tüm şirketler Şirket’in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin planlanması ve faaliyetlerinin sürdürülmesi ile denetim gibi amaçlarla sınırlı olarak
Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket’in bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak
Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

9. Tanımlar

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme : Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Yönetmelik : 20 Ekim 2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sğlanması Hakkında Yönetmelik
Kişisel Sağlık Verisi : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi.
Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Veri Sahibi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Müşteriler ve çalışanlar.
Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
KVK Kanunu : 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
KVK Kurulu : Kişisel Verileri Koruma Kurulu
KVK Kurumu : Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Özel Nitelikli Kişisel Veri : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
Politika : Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
Şirket : Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş
Şirketin İş Ortakları : Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş.’nin ticari faaliyetlerini yürütürken çeşitli amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar.
Şirketin Tedarikçileri : Sözleşme temelli olarak Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş.’ye hizmet sunan taraflar.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası : 9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.
Türk Ceza Kanunu : 12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.
Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.
Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.